+48 728 955 310 | restauracja@pijarska17.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy Panią/Pana, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdzie Pani/Pan poniżej.

I. Administrator danych osobowych.

Jerzy Donimirski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Donimirski Pałac Pugetów Business Center z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 13 posiadający wpis do CEDIG, NIP 6760050538 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania.

W celu zawarcia umowy świadczenia usług hotelarskich na podstawie Pani/Pana zainteresowania ofertą DPPBC, (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z DPPBC umowy o świadczenie usług hotelarskich i/lub innych umów o świadczenie usług (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W celu realizacji usprawiedliwionego interesu DPPBC jakim jest:

 • ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia, dochodzenia roszczeń związanych z realizacją usług hotelarskich oraz obrona przed roszczeniami drugiej strony kierowanymi wobec DPPBC, sporządzenie archiwizację dokumentacji z wykonania umowy,
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych, zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych,
 • w przypadku, gdy Pani/Pan wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, DPPBC przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych,( podstawa art. 6 ust.1 lit f ) RODO).

W przypadku wyrażenia przez Pania/Pana zgody na otrzymywanie newslettera. Pani/Pana adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów. Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Pani/Panu dostęp do aktualnych informacji o ofercie i działalności DPPBC oraz innych informacji dotyczących obszarów działalności DPPBC (podstawa art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania (podstawa art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

Dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług m.in. poprzez zapewnienie bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie obiektów DPPBC ,ochron żywotnych interesów gości oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora (podstawa art. 6 ust.1 lit f RODO).

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu). (podstawa art.6 ust.1 pkt c) RODO).

III. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy.

* Podstawowe dane identyfikacyjne: Elektroniczne dane identyfikacyjne, Finansowe dane identyfikujące, Dane dotyczące zamieszkania.

IV. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe DPPBC może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których DPPBC korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, prawniczym, firmom świadczącym usługi wsparcia IT DPPBC hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

DPPBC nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię.

VI. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy DPPBC przechowuje przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe DPPBC przechowuje dla potrzeb marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, Pani/Pan cofnie zgodę, jeśli DPPBC przetwarzał je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub DPPBC sam ustali, że się zdezaktualizowały.

Pani/Pana dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

VII. Pani/Pana prawa.

Przysługuje Pani/Panu:

 1.  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2.  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3.  prawo do usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby DPPBC przetwarzał Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać, aby DPBC je usunął,
 4. ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, aby DPPBC ograniczył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem DPPBC ma nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chce Pani/Pan, żeby DPPBC je usunął, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  a. Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  b. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinien Pani/Pan wtedy wskazać DPPBC szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez DPPBC przetwarzania objętego sprzeciwem. DPPBC przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że DPPBC wykaże, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są DPPBC niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6.  prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam Pani/Pan dostarczył na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może też Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 7.  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które DPPBC przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw może skierować Pani/Pan swoje żądanie pod adres e-mail: daneosobowe@donimirski.com lub pod numer telefonu +48 122613838 adres Parkowa 11, Kraków. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień DPPBC będzie musiał odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy.
Jeżeli nie poda Pan/Pani danych, to DPPBC odmówić zawarcia umowy.
W przypadku danych zbieranych w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku, udziału w evencie lub zapisu na newsletter.

IX. Informacja o źródle danych – jedynie w przypadku, gdy dane pochodzą od innej osoby.

Pani/Pana dane mogą zostać pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

Możemy otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje). Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez DPPBC stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych .